BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ
Güncel Haberler

ESKİ VERGİ DAİRESİ RESTORASYONU İHALESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Ayvalık Belediyesi olarak çeşitli sosyal medya organlarında dile getirilmiş eski vergi dairesi olarak bilinen yapının restorasyon ihalesi ile ilgili yapılan açıklamalara istinaden Ayvalık Belediye Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapma gereği doğmuştur. Sosyal Medya üzerinden yapılan bu açıklamaların herhangi bir resmi bilgi, belge, ölçüm, plan, proje vb. bunun gibi teknik dokümana sahip olmadan yapılan açıklamalar olduğu görülmektedir.
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJESİ BEDELSİZ YAPILDI
Ayvalık Belediye Başkanlığı olarak 17.06.2019 tarih E.114034 sayılı yazımız ile başlayan bahse konu 636 Ada 26 ve 28 parsellerde yer alan ve üzerinde korunması gerekli kültür varlığı bulunan taşınmazın tahsisi işlemleri sonucunda 18.10.2019 tarih 245791 sayılı T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün belediye hizmet binası olarak kullanılmak üzere Ayvalık Belediye Başkanlığı’na tahsisi uygun görülmüştür. Takip eden süreçte Ayvalık Belediye Başkanlığı ve Ayvalık Belediyesi personeli ve Ayvalık Belediyesi ilgili müdürlükleri ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile yapılan çalışmalarda taşınmazın rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi işleri ekip anlayışı ile tamamlanmıştır.
KANUNLARA UYGUN İHALE YAPILDI
Takiben Ayvalık Belediye Başkanlığı olarak elektrik, mekanik ve tesisat projeleri hizmet alımı yoluyla yaptırılmış ve ihale edilecek hale getirilmiştir. Bahsi geçen taşınmaz üzerinde yer alan yapı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafınca koruma altında olan ve kentsel sit sınırları içinde yer alan bir yapı olduğundan yapılacak olan ihale 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3. maddesinde yer alan “(i) bendi 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restütisyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakit işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları” kapsamında değerlendirilerek 25.07.2013 tarih 28718 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kültür varlıkları ihale yönetmeliğine istinaden ihale edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Sırasıyla proje Plan Proje Müdürlüğümüz ve Fen İşleri Müdürlüğümüzce incelenerek ihale edilmek üzere 23.10.2020 tarih 222041 sayılı yazı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ihale hazırlıklarına başlanmıştır. Kültür varlıkları ihale yönetmeliği
“Madde-24
Belli istekler arasında ihale usulü; koruma bölge kurulları tarafından birinci ve ikinci grup yapı olarak tescil edilmiş kültür varlıkları ile birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarındaki kültür varlıklarının; kullanım amacı durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ve sanatsal özellikleri dikkate alınarak rölöve, restütisyon ve restorasyon projeleri sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakit işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek üzere en üst ihale yetkilisi veya en üst ihale yetkilisince yetkilendirilen görevlilerin onayı alınmak sureti ile mesleki ve teknik yeterlilikleri ile ekonomik ve mali güçleri idarece kabul edilmiş belli isteklerin tespiti için her yıl bakanlıkça yapılacak gazete ilanı ile ihalelerde şeffaflık ve rekabeti arttırmak ve iki aşamalı olarak ihalenin yapılabilmesini sağlamak açısından duyuruda bulunularak dosya halinde başvuruların alındığı, başvuruların bakanlıkça kurulacak komisyon tarafından değerlendirilmeleri yapılarak yeterli olanların tespit edilip listelendiği, onaya bağlandığı ve resmi gazete yayınlanan listelerde yer alan istekler arasından en az beş istekliye davet yapılarak, ayrıca ilan yapılmaksızın ihale edildiği usuldür.’’ düzenlemesi yürürlüktedir.
İHALE SONUCU OLUŞAN FİYAT HEM ÜNİVERSİTENİN
HEM DE BELEDİYENİN YAKLAŞIK MALİYETİNİN ALTINDADIR
Yukarıda ilgili kanun ve yönetmelik maddesi ve fıkrasında belirtilmiş olan ihale usulü ile Ayvalık Belediye Başkanlığı, bakanlığın yayınlamış olduğu (her yıl bakanlıkça güncellenen ve bakanlıkça belirlenen) listeden belediyemiz tarafından daha önceki iş bitirmeleri de araştırılarak yasada beş firma yeterli görülmesine rağmen rekabet oluşturmak amaçlı olarak on beş adet firma belirlenmiş ve yapılacak olan ihaleye on beş firma davetiyesi hazırlanarak davetiyeler gönderilmiştir. İhale dosyası tüm işler ve işlemler dahil olmak üzere sırasıyla inşaat imalatları, elektrik tesisatı, mekanik tesisat(sıhhi tesisat, yangın tesisatı, havalandırma tesisatı, müşterek tesisat, vrf tesisatı) kalemlerinden oluşmakta ve bu kalemlere bağlı 378 kalem birim fiyat içermekte olup ihalemizin yaklaşık maliyeti bu 378 kalem birim fiyatın içinde 25 özel birim fiyatlar da bulunmakta olup kalan 353 birim fiyat 2020 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ve Kültür Varlıkları Restorasyon işlerinde kullanılan diğer resmi POZ(fiyatlandırılan kalemlerin bir adeti anlamında) kullanılarak yaklaşık maliyet hesaplanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü projenin ilgili bölümleri olan rölöve, restitüsyon, restorasyon işlemlerini tamamladığında aynı zamanda proje maliyeti de çalışmış ve 18.09.2020 tarihli bir icmal ile Belediyemizin bu iş için yaklaşık ne kadarlık bir bütçe ayırması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu hesap özel birim fiyatlar da içerdiği ve ilgili yönetmeliğin resmi pozlar üzerinde uyguladığı katsayılar ile hesaplanması son bedel olarak 7.ucu sadece bir öngörü niteliği taşıyan bir maliyet oluşmuş ve bedel Üniversite tarafından 7.320.625,13 TL olarak belirlenmiştir. İhalemizin hazırlık aşamasında hem güncel piyasa ve hesaplanacak özel birim fiyatlar için Belediyemizce yeniden çalışılmış sonuç olarak yaklaşık maliyet hesabı olması gerektiği gibi ihalenin hazırlanış aşamasında gizlilik ile yeniden hesaplanmak üzere tekrar özel birim fiyatlar üzerinden teklif alınarak hesaplanmıştır. Oluşan yaklaşık maliyet devletin belirlediği resmi birim fiyatlar üzerinden ve keşfi yapılarak metrajları ve bunun gibi sayısal verilerin kullanılarak oluşturulmuş olup belirlenen rakama ihalemizin yapılacağı döneme ilişkin güncel teklifler ve güncelleme katsayısı da eklenerek bulunmuştur. Bütün bunlar sonucunda oluşan yaklaşık maliyetimiz 7.770.041,98.-TL olarak belirlenmiş ve ihale günü 22 Aralık 2020 tarihi olarak belirlenmiştir. Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyet ile Belediyemiz tarafından hesaplanan maliyet arasındaki farkın iki hesap arasında 3 ay geçmesi ve bu sürede birim fiatlarda meydana gelen güncelleme farkı karşısında doğal olduğu açıktır. İhalenin yapıldığı gün davet edilen on beş firmadan on dördü ihaleye bir kısmı hali hazırda, bir kısmı da kapalı zarf ile tekliflerini sunmuştur. Ayvalık Belediye Başkanlığı’nın görevlendirdiği komisyon huzurunda teklifler teker teker açılarak on üç resmi teklifin olduğu görülmüş, iki adet davetli firma da teşekkür mektubuyla ihalemize katılım sağlamıştır. Komisyonumuzun birinci oturumu ihale dosyalarının incelenmesi için çalışmış, bunun sonucunda gelen resmi on üç teklifin on birinin geçerli olduğu, birinin ise geçici teminat mektubunun yetersiz olmasından dolayı geçersiz olduğu görülmüştür. Yapılan teklifler içinde Koçoğlu Elektromekanik Endüstri İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının vermiş olduğu en düşük teklif tutarı olan 6.998.486,38.-TL ile yüklenici firma olmaya hak kazanmıştır. Gelen diğer teklifler içinde en yüksek teklif tutarı ise 7.649.001.58.-TL’dir. Bu işlemler sonucunda yüklenici olmayı hak kazanan firma sözleşme imzalamak üzere belediyemizce davet edilmiş ve 14.01.2021 tarihinde yüklenici firmayla sözleşme imzalanmıştır. İhale sonucu oluşan fiyat hem Üniversitenin hem de Belediyenin yaklaşık maliyetinin altındadır.
AYVALIK HALKINA VE BELEDİYEMİZE
HAYIRLI OLMASINI AMAÇLIYORUZ.
Yukarıda ayrıntılı açıklaması yapılmış işlemlerden de anlaşıldığı üzere sosyal medyada herhangi bir bilgi sahibi olmadan yapılmış ve piyasanın bu tür benzer işler ile ilgili ön görebileceği tutarlar düşünülmeden dile getirilmiş yazıların gerçeklikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ayvalık Belediye Başkanlığı olarak gerçekleştirmiş olduğumuz her türlü hizmet alım veya mal alım işleri ile ilgili düzenlemiş olduğumuz tüm iş ve işlemler gerekli saydamlık, doğruluk, tarafsızlık ve ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili düzenlenen herhangi bir ihalede devletin ilgili kanun metinlerine aykırı herhangi bir harekette veya işlemde bulunulamayacağı belediyemizin itibarı için çok önemli bir konudur. Kaldı ki söylenti olarak dile gelen rakamların bundan önceki senelerde nasıl yapıldığı belli olmayan veya içerik olarak hiçbir bilgiye sahip olmayan tutarlar olduğu anlaşılmaktadır. Ayvalık Belediye Başkanlığı olarak tarihi neredeyse 170 yıllık olan bu yapının Ayvalık halkına kazandırılması için gösterilen emek, hassasiyet, incelik ve teknik çalışmaların tamamının hiçe sayılması bizleri ve konu hakkında çalışan tüm personelimizi haksız yere zan altında bırakmaktadır. Ayvalık’ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın anayasal bilgilendirme haklarını kullanarak bilgi edinmeleri Belediyemizin tüm birimlerinde bir ilke olarak belirlediğimiz saydamlığın gereği olarak mümkündür. Kamuoyuna yaptığımız bu açıklama sonucunda 2021 yılında tamamlanmasını ön gördüğümüz halk arasında eski vergi dairesi binası olarak bilinen yapının restorasyon çalışmaları sürdürülerek Ayvalık Halkına ve Belediyemize hayırlı olmasını amaçlıyoruz.2021-01-261316 kez okundu